Algemene Voorwaarden

Let op! Deze voorwaarden hebben betrekking op reguliere bestellingen. Klik hier voor de algemene voorwaarden webshop.

Download onze Algemene Voorwaarden (PDF)

INHOUDSOPGAVE

 1. Algemeen
 2. Aanbiedingen en offertes
 3. Levering, reclames en garantie
 4. Verlading en transport
 5. Honorarium en prijzen
 6. Betaling
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Incassokosten en boete
 9. Opzegging
 10. Aansprakelijkheid
 11. Vrijwaringen
 12. Overmacht
 13. Monsters en modellen
 14. Toepasselijk recht
 15. Wijziging algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachtbevestigingen, aanbiedingen, mededelingen, aanvaarding en uitvoering van orders door ProSealing B.V., ongeacht een (eerdere) verwijzing van de koper naar eigen Algemene Voorwaarden. ProSealing B.V. erkennen geen Algemene Voorwaarden van degene met wie ProSealing B.V. handelt, tenzij over de inhoud schriftelijk met ProSealing B.V. is gecommuniceerd en schriftelijk uitdrukkelijk door ProSealing B.V. zijn aanvaard. Eventuele overeengekomen (gedeeltelijke) uitsluiting van (onderdelen) van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Onder ‘de koper’ wordt verstaan elk bedrijf en/of rechtspersoon en/of natuurlijk persoon die overeenkomsten sluit of heeft gesloten met ProSealing en/of aanbiedingen van ProSealing B.V. ontvangt.

Aanbiedingen en offertes

Artikel 2.

Al de offertes van ProSealing B.V. zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 60 dagen na verzending, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel te maken kosten, waaronder verzend-, vervoer-, verpakkings- en montage- of installatiekosten, tenzij anders aangegeven. De prijs in de offerte en/of aanbieding van ProSealing B.V. moet gezien worden als een richtprijs. De uiteindelijk verkoopprijs kan (mits redelijk) afwijken van de geoffreerde prijs. Ook kan de prijs afwijken indien de uiteindelijke wens en/of opdracht van de koper afwijkt van hetgeen in oorsprong is geoffreerd. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang of naar de keus van ProSealing B.V. geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Levering, reclames en garantie

Artikel 3.

Een overeengekomen leveringstermijn wordt door ProSealing B.V. zo goed mogelijk nagekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen gelden opgegeven leveringstijden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. ProSealing B.V. is sowieso nimmer aan te spreken voor schade tengevolge van levering op een later moment dan overeengekomen indien de reden van deze vertraging ProSealing B.V. niet in overwegende mate kan worden verweten. Overschrijding van de afgesproken leveringstermijn geeft de koper geen recht op annulering en/of ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijfsruimte of magazijn van ProSealing B.V. De levering vindt feitelijk en juridisch plaats op het moment dat de gekochte zaken de bedrijfsruimte en/of magazijn van ProSealing B.V. verlaten. Franco aflevering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ProSealing B.V., op haar factuur of anderszins schriftelijk is aangegeven.

Indien de koper de bestelde zaken niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het eventueel door bewaring optredende kwaliteitsverlies voor rekening van de koper. Indien echter na een bewaartermijn van 2 maanden geen afname door de koper heeft plaatsgevonden, die daartoe wel in staat gesteld is, dan is ProSealing B.V. gerechtigd om deze zaken – indien mogelijk – aan een derde te verkopen. Alsdan is de oorspronkelijke koper gehouden een eventuele minderprijs verhoogd met de kosten van opslag en verdere schade vallende aan de zijde van ProSealing B.V., voor zijn rekening te nemen. ProSealing B.V. heeft, indien de door haar verkochte zaken niet worden afgehaald door de koper, en ProSealing B.V. er niet in slaagt deze zaken aan een derde partij te verkopen, het recht de zaken te vernietigen. Alsdan blijft de koper aansprakelijk voor betaling van de factuur alsmede de verdere schade en kosten (van o.m. vernietiging) die ProSealing B.V. heeft geleden.

De koper is verplicht de geleverde zaken en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele (direct) zichtbare tekorten en/of beschadigingen van de geleverde zaken dient de koper dit, op straffe van verval van rechten, op de pakbon, de factuur of andere vervoersdocumenten te (laten) vermelden. In een dergelijk geval dient de koper aan ProSealing B.V. binnen één werkdag na aflevering per fax of e-mail de aard en omvang van de klachten te melden, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden aan de overeenkomst te voldoen.

Indien een gebrek of schade eerst zichtbaar is geworden nadat de zaken aan de koper zijn geleverd, dan is de koper gehouden, op straffe van verval van rente, om binnen 2 werkdagen na aflevering per fax of e-mail de aard en omvang van de klachten te melden, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden aan de overeenkomst te voldoen. In alle gevallen van een aangetroffen gebrek en/of schade dienen de geleverde zaken ter beschikking van ProSealing B.V. te worden gehouden, ter controle. Klachten ten aanzien van verkeerd gebruik, onachtzaamheid of andere klachten die ProSealing B.V. niet kunnen worden verweten, zullen niet gegrond worden verklaard. Indien de een gebrek, schade of klacht door ProSealing B.V. gegrond wordt verklaard dan heeft ProSealing B.V. de verplichting om het gebrek, de schade of klacht binnen een redelijke termijn te herstellen c.q. op te lossen voor zover zij daartoe in staat wordt gesteld.

ProSealing B.V. is gerechtigd om te leveren in delen (deelleverancies), welke zij afzonderlijke kan factureren. ProSealing B.V. houdt zich het recht voor om te wachten met levering van een volgende afgesproken leverantie te wachten tot het moment dat een eerdere leverantie is betaald.

Garantie wordt verleend aan de koper van de zaken en is – vanuit de rechtspositie van ProSealing B.V. gezien – niet rechtstreeks overdraagbaar van de oorspronkelijke koper aan een eventuele derde partij. Garantie kan alleen worden gegeven op geconstateerde gebreken aan het materiaal en/of productiefouten.

Verlading en transport

Artikel 4.

Indien tussen partijen overeengekomen is dat de zaken door ProSealing B.V. dienen te worden verladen en/of vervoert, en de koper aan ProSealing B.V. daartoe geen transportmiddel voorschrijft, dan wel het door de koper gekozen transportmiddel, naar het oordeel van ProSealing B.V. ongeschikt is voor transport, dan zal ProSealing B.V. kiezen voor de meest gebruikelijke en/of geschikte wijze van transport. Transportkosten zijn altijd voor rekening van de koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Honorarium en prijzen

Artikel 5.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de prijzen die ProSealing B.V. bij de koper factureert gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, speciale- en overheidslasten en assurantiepremies en winstopslag, gebaseerd op levering af ProSealing B.V. of een andere opslagplaats, maar exclusief BTW, (mogelijks) andere belastingen, heffingen en rechten, vervoerskosten, en de verzekering tijdens verlading en vervoer, montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, in welk geval genoemde kosten afzonderlijk worden gespecificeerd op de door ProSealing B.V. te maken/gemaakte factuur.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren en/of geldende dagprijzen, waarbij het honorarium wordt berekend op grond van de gebruikelijke uurtarieven van ProSealing B.V., geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen gelden alle prijsopgaven van ProSealing B.V. onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Betaling

Artikel 6.

Betalingen kunnen slechts geschieden op de door ProSealing B.V. aangegeven bankrekening, of contant. Koper dient de facturen van ProSealing B.V. zonder recht op verrekening of korting ten volle te voldoen. Betaling dient plaats te vinden bij aflevering, na uitvoering van een gedeelte van de opdracht-, dan wel binnen de betalingstermijn, als genoemd op de factuur van ProSealing B.V. Bezwaren tegen (de hoogte van de) factuur schorten de verplichting van de koper tot betaling niet op. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is een (contractuele) rente verschuldigd van 1% per maand, berekend vanaf het moment dat het factuurbedrag opeisbaar verschuldigd is tot aan de dag van de algehele voldoening.

Eigedomsvoorbehoud

Artikel 7.

ProSealing B.V. houdt zich het eigendom van alle door haar geleverde zaken voor tot het moment dat de koopprijs en de eventueel verschenen contractuele rente volledig is betaald.

Incassokosten en boete

Artikel 8.

Indien de koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen dan heeft ProSealing B.V. het recht om éénmalig € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen. Voorts komen voor rekening van de koper alle redelijke kosten die gemaakt moeten worden ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Opzegging

Artikel 9.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de koper, is koper aan ProSealing B.V. verschuldigd de tot dan toe gemaakte kosten en de volledige vergoeding van haar schade waaronder de gederfde winst. Ook ProSealing B.V. heeft het recht om de overeenkomst met de koper te annuleren of op te zeggen in welk geval ProSealing B.V. echter geen schadevergoeding aan de koper verschuldigd zal zijn.

Aansprakelijkheid

Artikel 10.

Indien ProSealing B.V. door de koper (of een derde) aansprakelijk mocht worden gehouden tot betaling van een schadevergoeding of anderszins dan beperkt deze schadevergoeding zich tot maximaal het factuurbedrag, met een maximum van € 1000,00, dan wel het bedrag wat op grond van deze schade door de assuradeuren van ProSealing B.V. wordt uitgekeerd. In voorkomende gevallen is ProSealing B.V. gehouden tot vergoeding van een schade beperkt tot maximaal het laagste bedrag van de eerdergenoemde bedragen. ProSealing B.V. is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien (één van) de geleverde goederen onderdeel vormen van een groter geheel, na inbouw en/of installatie daarvan.

Vrijwaringen

Artikel 11.

De koper vrijwaart ProSealing B.V. voor aansprakelijk van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. De koper is gehouden om de aan hem door ProSealing B.V. geleverde informatiedragers, elektronische bestanden en/of software te controleren op de aanwezigheid van virussen en defecten omdat ProSealing B.V. niet aansprakelijk is te stellen indien virussen en/of defecten nadat de goederen aan de koper zijn geleverd blijken voor te komen in/bij de genoemde zaken.

Overmacht

Artikel 12.

ProSealing B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige (contractuele) verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schade, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Monsters en modellen

Artikel 13.

Is aan de koper door ProSealing B.V. een monster of model getoond of verstrekt, dan heeft deze vertoning of verstrekking tot doel een voorbeeld te stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee in overeenstemming zal zijn.

Toepasselijk recht

Artikel 14.

Op elke overeenkomst tussen ProSealing B.V. en de koper is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Artikel 15.

Deze Algemene Voorwaarden zijn via een link (in een printbare versie) te verkrijgen via de website van ProSealing B.V. (www.prosealing.nl) ProSealing B.V. houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Versie 12/2011

ProSealing B.V. − KVK 51213621 − BTW 823152534B01 | Algemene Voorwaarden