Algemene Voorwaarden Webshop

Let op! Deze voorwaarden hebben betrekking op bestellingen via de webshop. Klik hier voor de reguliere algemene voorwaarden.

Download onze Algemene Voorwaarden Webshop (PDF)

INHOUDSOPGAVE

 1. Definities
 2. Identiteit van ProSealing
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. Monsters en modellen
 6. De overeenkomst
 7. Opzegging
 8. Herroepingsrecht
 9. Kosten in geval van herroeping
 10. Uitsluiting herroepingsrecht
 11. De prijs
 12. Conformiteit en Garantie
 13. Aansprakelijkheid
 14. Levering en uitvoering
 15. Overmacht
 16. Vrijwaringen
 17. Betaling
 18. Incassokosten en boete
 19. Eigendomsvoorbehoud
 20. Verlading en transport
 21. Toepasselijk recht
 22. Klachtenregeling
 23. Geschillen
 24. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 25. Wijziging Algemene Voorwaarden Web shop

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ProSealing;
 3. Onderneming: de natuurlijke – of rechts persoon die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst voor de onderneming op afstand aangaat met ProSealing;
 4. Koper: consument of onderneming
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval ProSealing B.V.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ProSealing georganiseerd systeem voor verkoopop afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van ProSealing

Naam:      ProSealing B.V.
Straat:      Koningsspil 1A
PC Plaats:4661 TW Halsteren
Tel:          (+31)164-68 09 18, bereikbaar iedere werkdag van 08.30 t/m 17.00 uur
Email:      info@prosealing.nl
Kvk         51 21 36 21
BTW        NL823 152 534 B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden voor de web shop zijn van toepassing op elk aanbod van ProSealing en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ProSealing en koper..
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koperbeschikbaar gesteld, op iedere pagina is die in te zien. En bij de bestelling moet er een vinkje gezet worden dat er notie van genomen is.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als ProSealing gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ProSealing niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  – de prijs exclusief BTW 21%, dit wordt duidelijk vermeld;
  – de eventuele kosten van aflevering;
  – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen ProSealing de prijs garandeert;
  – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de komsten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  – of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  – de manier waarop de koper,voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  – de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
  – de gedragscodes waaraan ProSealing zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koperdeze gedragscodes langselektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5. Monsters en modellen

Is aan de koper door ProSealing B.V. een monster of model getoond of verstrekt, dan heeft deze vertoning of verstrekking tot doel een voorbeeld te stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee in overeenstemming zal zijn.

Artikel 6 . De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koperhet aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ProSealing onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ProSealing is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ProSealing passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Aangezien de koper elektronisch kan betalen, zal ProSealing daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. ProSealing kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn/haar betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ProSealing op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. ProSealing zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van ProSealing waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroeppingsrecht gebruik kan maken , dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ProSealing deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 7. Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de koper, is koper aan ProSealing B.V. verschuldigd de tot dan toe gemaakte kosten en de volledige vergoeding van haar schade waaronder de gederfde winst. Ook ProSealing B.V. heeft het recht om de overeenkomst met de koper te annuleren of op te zeggen in welk geval ProSealing B.V. echter geen schadevergoeding aan de koper verschuldigd zal zijn.

Artikel 8 . Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan ProSealing bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De verpakking van ons product dient ongeopend te zijn en het product ongebruikt en schoon. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient het product in de originele ongeopende verpakking geretourneerd te worden; de doos mag natuurlijk wel geopend worden maar de zakjes waar onze producten inzitten niet. Dit retourneren gaat volgens ProSealing verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de plastic verpakking is geopend, zal de betalingsverplichting van kracht blijven en wordt er niets terugbetaald bij een vooruitbetaling.
 3. Indien de consument aan de voorgaande punten heeft voldaan en een bedrag vooruit betaald heeft, zal ProSealing dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending, terugbetalen.

Artikel 10 . Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de plastic verpakking is geopend.
 2. Indien de producten gebruikerssporen bevatten.

Artikel 11 . De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan ProSealing producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ProSealing geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke bepalingen of regelingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ProSealing dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke bepalingen en regelingen of de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat met de duur van 1 kalendermaand.
 5. Bij iedere order onder de honderd euro exclusief BTW, wordt € 14,95 verpakkings- en verzendkosten verrekend. Boven de honderd euro netto, neemt ProSealing deze kosten voor haar rekening.
 6. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief BTW, de BTW wordt duidelijk vermeld.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de prijzen die ProSealing B.V. bij de koper factureert gebaseerd op de orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, speciale- en overheidslasten en assurantiepremies en winstopslag, gebaseerd op levering af ProSealing B.V. of een andere opslagplaats, maar exclusief BTW, (mogelijks) andere belastingen, heffingen en rechten, vervoerskosten, en de verzekering tijdens verlading en vervoer, montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, in welk geval genoemde kosten afzonderlijk worden gespecificeerd op de door ProSealing B.V. te maken/gemaakte factuur.
 8. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren en/of geldende dagprijzen, waarbij het honorarium wordt berekend op grond van de gebruikelijke uurtarieven van ProSealing B.V., geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 9. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen gelden alle prijsopgaven van ProSealing B.V. onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Artikel 12 . Conformiteit en Garantie

 1. ProSealing staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ProSealing er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door ProSealing, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover ProSealing kan doen gelden.
 3. Garantie wordt verleend aan de koper van de zaken en is – vanuit de rechtspositie van ProSealing B.V. gezien – niet rechtstreeks overdraagbaar van de oorspronkelijke koper aan een eventuele derde partij. Garantie kan alleen worden gegeven op geconstateerde gebreken aan het materiaal en/of productiefouten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Indien ProSealing B.V. door de koper (of een derde) aansprakelijk mocht worden gehouden tot betaling van een schadevergoeding of anderszins dan beperkt deze schadevergoeding zich tot maximaal het factuurbedrag, met een maximum van € 1.000,00, dan wel het bedrag wat op grond van deze schade door de assuradeuren van ProSealing B.V. wordt uitgekeerd. In voorkomende gevallen is ProSealing B.V. gehouden tot vergoeding van een schade beperkt tot maximaal het laagste bedrag van de eerdergenoemde bedragen. ProSealing B.V. is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien (één van) de geleverde goederen onderdeel vormen van een groter geheel, na inbouw en/of installatie daarvan.

Artikel 14 . Levering en uitvoering

 1. ProSealing zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het afleveradres wat door de koper wordt opgegeven in de Benelux.
 3. Verwijzing naar gewone A.V.?
 4. De koper is verplicht de geleverde zaken en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele (direct) zichtbare tekorten en/of beschadigingen van de geleverde zaken dient de koper dit, op straffe van verval van rechten, op de pakbon, de factuur of andere vervoersdocumenten te (laten) vermelden. In een dergelijk geval dient de koper aan ProSealing B.V. binnen één werkdag na aflevering per fax of e-mail de aard en omvang van de klachten te melden, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden aan de overeenkomst te voldoen.
 5. Een overeengekomen leveringstermijn wordt door ProSealing B.V. zo goed mogelijk nagekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen gelden opgegeven leveringstijden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. ProSealing B.V. is sowieso nimmer aan te spreken voor schade ten gevolge van levering op een later moment dan overeengekomen indien de reden van deze vertraging ProSealing B.V. niet in overwegende mate kan worden verweten. Overschrijding van de afgesproken leveringstermijn geeft de koper geen recht op annulering en/of ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijfsruimte of magazijn van ProSealing B.V. De levering vindt feitelijk en juridisch plaats op het moment dat de gekochte zaken de bedrijfsruimte en/of magazijn van ProSealing B.V. verlaten. Franco aflevering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ProSealing B.V., op haar factuur of anderszins schriftelijk is aangegeven.

Artikel 15. Overmacht

ProSealing B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige (contractuele) verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schade, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel 16. Vrijwaringen

De koper vrijwaart ProSealing B.V. voor aansprakelijk van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. De koper is gehouden om de aan hem door ProSealing B.V. geleverde informatiedragers, elektronische bestanden en/of software te controleren op de aanwezigheid van virussen en defecten omdat ProSealing B.V. niet aansprakelijk is te stellen indien virussen en/of defecten – nadat de goederen aan de koper zijn geleverd – blijken voor te komen in/bij de genoemde zaken.

Artikel 17 . Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan door middel van Ideal of creditcard.
 2. Mits een betalingstermijn is afgesproken tussen 2 ondernemingen kunnen betalingen slechts geschieden op de door ProSealing aangegeven bankrekening, of contant. Koper dient de facturen van ProSealing B.V. zonder recht op verrekening of korting ten volle te voldoen. Betaling dient plaats te vinden bij aflevering, na uitvoering van de opdracht-, dan wel binnen de algemeen geldende betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Voor bedragen onder de € 100,00 netto, geldt een betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum en € 14,95 administratie- verzend- en verpakkingskosten. Bij bedragen groter dan € 5.000,00 netto, vraagt ProSealing 50% vooruitbetaling bij opdracht. Iedere nieuwe koper dient de 1e bestelling vooruit te voldoen en heeft de koper een buitenlands factuuradres dan verwacht ProSealing altijd een vooruitbetaling. Bezwaren tegen (de hoogte van de) factuur schorten de verplichting van koper tot betaling niet op. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is een rente verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand na vervaldatum geldt als een hele maand.

Artikel 18. Incassokosten en boete

Indien koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen vervallen ook alle “jongere” facturen en worden daarmee onmiddellijk opeisbaar. Alle kosten die strekken tot de incasso van het verschuldigde saldo komen voor rekening van koper. Deze kosten worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten d.d. 27 maart 2012, welke op 1 juli 2012 effectief zijn geworden.

De incassokosten bedragen:

10% over het te incasseren bedrag tot € 5.000,- met een minimum van € 20,-
8% over het te incasseren bedrag tot € 15.000,-
5% over het te incasseren bedrag vanaf € 15.000,-
Een en ander onverminderd de rentevergoeding die koper verschuldigd is.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

ProSealing B.V. houdt zich het eigendom van alle door haar geleverde zaken voor tot het moment dat de koopprijs en de eventueel verschenen contractuele rente volledig is betaald.

Artikel 20. Verlading en transport

 1. Indien tussen partijen overeengekomen is dat de zaken door ProSealing B.V. dienen te worden verladen en/of vervoert, en de koper aan ProSealing B.V. daartoe geen transportmiddel voorschrijft, dan wel het door de koper gekozen transportmiddel, naar het oordeel van ProSealing B.V. ongeschikt is voor transport, dan zal ProSealing B.V. kiezen voor de meest gebruikelijke en/of geschikte wijze van transport. Transportkosten zijn altijd voor rekening van de koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien de koper de bestelde zaken niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het eventueel door bewaring optredende kwaliteitsverlies voor rekening van de koper. Indien echter na een bewaartermijn van 2 maanden geen afname door de koper heeft plaatsgevonden, die daartoe wel in staat gesteld is, dan is ProSealing B.V. gerechtigd om deze zaken – indien mogelijk – aan een derde te verkopen. Alsdan is de oorspronkelijke koper gehouden een eventuele minderprijs verhoogd met de kosten van opslag en verdere schade vallende aan de zijde van ProSealing B.V., voor zijn rekening te nemen. ProSealing B.V. heeft, indien de door haar verkochte zaken niet worden afgehaald door de koper, en ProSealing B.V. er niet in slaagt deze zaken aan een derde partij te verkopen, het recht de zaken te vernietigen. Alsdan blijft de koper aansprakelijk voor betaling van de factuur alsmede de verdere schade en kosten (van o.m. vernietiging) die ProSealing B.V. heeft geleden.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ProSealing B.V. en de koper is het Nederlandse recht van toepassing.

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22. Klachtenregeling

 1. ProSealing beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ProSealing, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. Hierbij dient duidelijk worden aangetoond dat de omgeving voldoet aan de gestelde specificaties van dit product en dat het product niet oneigenlijk gebruikt is.
 3. Bij ProSealing ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ProSealing binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een gebrek of schade eerst zichtbaar is geworden nadat de zaken aan de koper zijn geleverd, dan is de koper gehouden, op straffe van verval van rente, om binnen 2 werkdagen na aflevering per fax of e-mail de aard en omvang van de klachten te melden, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden aan de overeenkomst te voldoen. In alle gevallen van een aangetroffen gebrek en/of schade dienen de geleverde zaken ter beschikking van ProSealing B.V. te worden gehouden, ter controle. Klachten ten aanzien van verkeerd gebruik, onachtzaamheid of andere klachten die ProSealing B.V. niet kunnen worden verweten, zullen niet gegrond worden verklaard. Indien de een gebrek, schade of klacht door ProSealing B.V. gegrond wordt verklaard dan heeft ProSealing B.V. de verplichting om het gebrek, de schade of klacht binnen een redelijke termijn te herstellen c.q. op te lossen voor zover zij daartoe in staat wordt gesteld.
 5. ProSealing B.V. is gerechtigd om te leveren in delen (deelleverancies), welke zij afzonderlijke kan factureren. ProSealing B.V. houdt zich het recht voor om te wachten met levering van een volgende afgesproken leverantie te wachten tot het moment dat een eerdere leverantie is betaald.
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 23 . Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ProSealing en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.

Artikel 24 . Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. ProSealing houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden Webshop te wijzigen zonder nadere aankondiging.
 2. Voor alle overige punten die hier niet beschreven staan verwijst de onderneming naar de Algemene Voorwaarden van ProSealing B.V.

Artikel 25. Wijziging Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn via een link (in een printbare versie) te verkrijgen via de website van ProSealing B.V. (www.prosealing.nl). ProSealing B.V. houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder nadere aankondiging.

ProSealing B.V. − KVK 51213621 − BTW 823152534B01 | Algemene Voorwaarden